REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CENTRE L’AMISTAT

Amistat - Notícies

Posem a la vostra disposició el REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CENTRE L’AMISTAT. Cliqueu a llegir més per veure el document online.
També podeu descarregar-vos l'arxiu Word adjunt a l'article, o bé decarregar-lo en pdf clicant al logo pdf .

 

 

CAPÍTOL I,

 

DE L’ASSOCIACIÓ EN GENERAL

 

ARTICLE 1.- L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CENTRE L’AMISTAT DE PREMIÀ DE MAR constituïda a l’empara de la legislació vigent, es regirà pels Estatuts de l’Associació aprovats en data de 23 de gener de 2009, pel present Reglament de Règim Interior, per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Codi Civil de Catalunya, llibre tercer, relatiu a les persones jurídiques, i per totes aquelles normes que estableixin la reglamentació que li sigui d’aplicació segons les lleis.

ARTICLE 2.- El present Reglament desenvolupa els continguts expressats en els Estatuts de l’associació i en cap cas podrà anar contra la seva filosofia i articulat

 

CAPÍTOL II,

 

L’ INGRÉS DELS SOCIS I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

ARTICLE 3.

 

1.- Podran formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que així ho sol·licitin expressament per escrit a la Junta Directiva. Els socis menors d’edat no tenen dret de vot a les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva, però gaudiran d’un 50% de bonificació en la quota. Igualment es beneficiaran d’un 50% de reducció en la quota, les persones discapacitades amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, certificat per l’equip de valoracions del Servei de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

2.-En virtut de la transformació del Centre L’Amistat Mutualitat de Previsió Social (antiga Amistat Obrera) en la nova entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL CENTRE L’AMISTAT DE PREMIÀ DE MAR, els associats que formaven part de la primera queden automàticament integrats, “ipso iure”, en la nova entitat i per tant exempts de complir cap tràmit d’ingrés.

 

ARTICLE 4.-

 

1.- La sol·licitud d’ingrés, que anirà obligatòriament recomanada per la signatura de dos socis amb una antiguitat d’almenys un any, serà tractada en la primera reunió de la Junta Directiva, que haurà de verificar la sol·licitud, donant necessàriament un informe positiu o negatiu. En cas de donar un informe negatiu haurà d’especificar les causes i donar un termini de 10 dies al sol·licitant per fer al·legacions. Passat aquest tràmit la Junta Directiva li farà conèixer la resolució definitiva en el termini màxim de 30 dies. Aquesta decisió la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.

2.-Si el sol·licitant és admès, el Secretari procedirà a donar-lo d’alta en el llibre registre de socis i a facilitar-li el carnet d’afiliat . En cas contrari el soci pot apel·lar, per escrit, la resolució davant de la Assemblea General més propera, i en aquest cas, el farà arribar a Junta Directiva, la qual l’incorporarà a l’ordre del dia de la convocatòria assenyalant-hi clarament on pot ésser consultat l’expedient d’ingrés per a informació dels socis interessats.

3.-La Junta Directiva presentarà anualment un informe a l’Assemblea General sobre les altes i baixes de socis produïdes durant aquest període.

4.-Els socis podran sol·licitar en qualsevol moment la baixa voluntària en l’Associació. Aquesta petició haurà de realitzar-se per escrit i es tractarà en la primera reunió que faci la Junta Directiva que acordarà la baixa sense més tràmits.

 

ARTICLE 5.-

 

1.- Les quotes seran anuals i s’aprovaran en l’Assemblea General. El cobrament es farà per domiciliació bancària, dintre del primer trimestre de l’any, i per tant aquest requisit obliga a tots els socis a facilitar aquestes dades a la Junta de l’Associació. El seu incompliment podria ser causa de baixa en l’Associació. En casos molt justificats, i a criteri de la Junta Directiva, es podrà acceptar el pagament de les quotes per altres mitjans.

2.- Les quotes del carnet jove, de 18 a 25 anys, i les dels socis jubilats, tindran una reducció del 50% del seu import fixat en cada moment, sense que això signifiqui cap reducció dels seus drets i deures.

3.-Cap soci podrà gaudir de més d’una bonificació de la quota. Tanmateix, si escau, tindrà la facultat d’escollir la que més el pugui beneficiar.

 

ARTICLE 6.-

 

Són serveis propis i ubicats en les dependències de l’associació, els següents:

 • El Centre en sí mateix, amb els locals a disposició dels associats i de les Associacions o grups que hi puguin tenir la seva seu, d’acord amb la normativa establerta en aquest Reglament.

 • La sala de lectura, biblioteca, premsa diària i TV.

 • El bar i restauració

 • El desenvolupament d’activitats dirigides a la millora de les condicions socials i culturals dels associats i de la ciutadania en general

 • La prestació de la infraestructura necessària per a la realització d’activitats culturals a desenvolupar en el Centre.

 • Ser la seu de les entitats i associacions que així ho sol·licitin, d’acord amb aquest reglament, compleixin els requisits legals com a tals associacions o grups i siguin admeses per la Junta Directiva.

ARTICLE 7.-

 

1.- Les dependències de l’Associació Cultural Centre l’Amistat queden definides com a àmbits d’ús lliure per a qualsevol ciutadà, - excepte les dedicades exclusivament a serveis del propi Centre o dels seus associats o entitats autoritzades.

2.- El dret d’admissió regularà aquests extrems amb el rètol d’avís obligatori a l’entrada del Centre, en el qual es farà constar expressament les condicions objectives a les que es supeditarà l’entrada al centre en cada cas en particular.

3.-En quant a ser, el Centre l’Amistat, la seu de Grups, Associacions o Entitats, es regularà jurídicament l’ús de l’espai cedit, mitjançant contracte de precari que determinarà les condicions de la cessió. Les activitats pròpies d’aquestes entitats hauran de ser sempre de caràcter cultural en sentit ampli, perquè puguin ser autoritzades com a membres del Centre.

4.- En qualsevol cas, la cessió de l’espai serà sempre gratuïta, sense cap tipus de pagament de renta, ni mercè, però amb l’obligació de deixar, immediatament, lliure i vacu l’espai cedit dintre dels 30 dies després d’haver rebut la notificació fefaent per part del Centre L’Amistat de restituir la possessió de l’espai ocupat. Aquesta normativa afecta tant a les entitats que ja tenien la seu en el Centre l’Amistat Mutualitat de Previsió Social, com a les noves que ho puguin sol·licitar actualment en el nou Centre i siguin acceptades.

5.-Durant el període d’ocupació en precari tots els membres que formin part d’aquestes entitats hauran d’ingressar, obligatòriament, com a socis, a la nova Associació Cultural Centre L’Amistat de Premià de Mar

6.- La llei determina que, en cas d’haver-hi en les associacions, persones jurídiques associades, com és el cas que ens ocupa, (on hi ha entitats, que tenen la seva seu en el Centre l’Amistat), es poden establir sistemes de vot ponderat que haurà d’estar basat en la representativitat o en altres criteris objectius.

7.- Per tant, d’acord amb aquesta regla esmentada, i a fi d’evitar distorsions en el funcionament del Centre, les entitats, associacions o Grups actuals i els que s’incorporin en un futur en el Centre l’Amistat i la seva estructura sigui prou notable en nombre de socis o en altres condicions especials, a criteri degudament motivat de la Junta Directiva, se’ls podrà aplicar, una reducció fins a un màxim del 65% de la quota, però no tindran dret a veu ni a vot en les Assemblees o en altres Òrgans del Centre, ni podran elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Serà únicament el representant legal de cada entitat associada, (persona jurídica) el que gaudirà, unitàriament, de tots els drets de soci, en nom de la seva representada. El contracte de concessió a títol de precari, que hauran de signar les esmentades entitats, estipularà la resta de les condicions que obligaran a ambdues parts.

8.- Els associats que gaudeixin de la bonificació extraordinària esmentada en el paràgraf anterior, no tindran dret a participar dels descomptes que eventualment puguin aplicar els organitzadors a favor dels socis, en el preu dels espectacles i/o en els actes i activitats que es realitzin dintre o fora del Centre l’Amistat.

9.- Aquestes Entitats, Grups, o Associacions hauran d’usar obligatòriament els emblemes, distintius, logotips i insígnies al·lusius a l’Institució , que estiguin aprovats oficialment per la Junta del Centre l’Amistat, en tot tipus de publicitat, actes culturals i esdeveniments que organitzin, com a signe de vinculació, i sense que aquest requisit tingui cap cost econòmic per al Centre l’Amistat.

10.-Les al·ludides Entitats estan obligades a facilitar a la secretaria del Centre anualment, abans de finalitzar l’any, el llistat de socis amb les dades completes d’adreces i domiciliació bancària, així com el moviment d’altes i baixes hagut durant l’any, als efectes del cobrament de les quotes tal com està assenyalat en els articles precedents.

11.-Els grups, l’acció dels quals sigui fonamentalment de caràcter polític, religiós o sindical, no podran tenir seu en el Centre, però sí podran realitzar qualsevol activitat o reunió amb l’aprovació prèvia de la Junta

12.-El teuler d’anuncis estarà en lloc visible i servirà per donar informació del propi Centre i de grups o associacions existents, sense permetre la col·locació de publicitat d’empreses privades.

13.-Els jocs de taula, escacs, dòmino, cartes, etc., seran sol·licitats al conserge del bar o a persona responsable d’aquests estris, prèvia presentació i dipòsit del carnet de soci o DNI vigents, els quals recuperarà el soci quan retorni els jocs prestats.

14.-Les taules de la sala de billar estaran a disposició dels socis del Centre l’Amistat on hi podran jugar durant 1 hora, complint les normes establertes, i fent efectiu el preu d´ús que fixi la Junta Directiva en cada moment.

15.-Les retransmissions esportives que es facin a la sala polivalent de la segona planta (denominada Hotel d’Entitats) estan reservades exclusivament als socis del Centre l’Amistat i per als de la Penya Barcelonista.

16.-No està permès, jugar amb diners, en els jocs de taula.

17.- En cada dependència hi haurà una bústia de suggeriments.

18.- En finalitzar l’any la Junta de l’Amistat convocarà cadascuna de les Entitats amb seu al Centre a fi de tenir un canvi d’impressions i poder valorar degudament les seves opinions en relació amb el funcionament del Centre. En cas de necessitat urgent d’alguna de les entitats de debatre o deliberar sobre temes que afectin a la relació contractual amb el Centre o al seu funcionament, podran demanar per escrit a la secretaria una reunió amb la Junta, la qual donarà resposta al més aviat possible.

19.- El Club de Billar l’Amistat, inscrit a la Federació Catalana de Billar, i amb seu al Centre, serà l’única entitat que degut a la seva estructura (dues taules de molt pes, voluminoses i totalment inamovibles) disposarà d’un espai a l’Hotel d’Entitats, en condicions especials per poder desenvolupar la seva activitat diària i els jocs de competició.

20.- En el contracte de concessió a títol de precari, del Club de Billar l’Amistat, hi figuraran degudament recollides i explicitades les clàusules especials esmentades en el paràgraf anterior. El consum d’electricitat es controlarà mitjançant un comptador a part col·locat en l’espai cedit que marcarà la despesa individual de llum a càrrec de l’esmentada entitat i que satisfarà a Secretaria mensualment. La resta de despeses les farà efectives proporcionalment com la resta d’entitats amb seu al Centre.

21.- La Penya Barcelonista, ensems amb les altres entitats, desenvoluparà la seva activitat a la sala polivalent, disposant de l’espai corresponent per col·locar-hi el seu projector i d’altres aparells de la seva propietat, necessaris per poder visualitzar degudament els partits de futbol o altres temes que contemplin els seus estatuts.

D’aquestes projeccions en gaudiran exclusivament els socis de l’Entitat i els del Centre L’Amistat..

22.- El cost de la compra dels partits d futbol es dividirà en tres parts: 50% a càrrec de l’arrendatari del bar, i de la resta se’n faran càrrec respectivament i per meitat, o sigui el 25%, la Penya Barcelonista i el Centre l’Amistat.

23.-Els actes d’incompliment per part de les entitats i/o dels seus membres, amb seu al Centre, que vulnerin aquest Reglament, o els Estatuts de l’Associació i els que també transgredeixin directa o indirectament les Lleis que afecten a les Associacions, seran objecte d’expedient sancionador que podrà comportar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació i la conseqüent rescissió del contracte de precari subscrit.

 

HORARI

 

Article 8.-

 

1.- L’horari d’obertura i tancament del Centre estarà en lloc visible i serà establert en funció de les necessitats del propi Centre. Podrà ser revisat en tot moment, quan sigui necessari.

2.-Per accedir a la segona planta, tant a les sales del Centre l’Amistat, com a les de l’Hotel d’Entitats, s’establirà un control d’accés destinat tant als socis de les entitats amb seu al Centre, com per als associats del Centre l’Amistat.

3.- S’establirà una normativa per regular els dies i hores d’utilització dels espais, en l’Hotel d’Entitats, (sala polivalent, sala de reunions i sala billar) per a les diverses activitats a desenvolupar-hi. Un cop consensuat entre les parts implicades, es confeccionarà un pla que es lliurarà a totes les Entitats pel coneixement del funcionament global del Centre. Aquesta normativa estarà elaborada per la Secretaria del Centre l’Amistat.

4.-Qualsevol modificació que hi pogués sorgir pel que fa referència a la possible coincidència de dies o d’horaris entre les diferents Entitats, o si alguna d’elles en un moment determinat per motius de preparació més intensa, previ a una actuació del tipus que sigui, hagués de disposar de més ocupació, es comunicarà a la Secretaria.

perquè es pugui reestructurar el calendari o buscar espais alternatius comptant sempre amb la bona predisposició de tothom perquè tots plegats puguem conviure amb normalitat.

5.-El bar romandrà obert tots els dies de l’any, excepte el dia de Nadal que es tancarà a les 15h. Els dies de Cap d’Any i Reis es tancarà tot el dia. També es podrà tancar en el cas que la Junta ho estimés necessari per fer-hi algun acte que resultés incompatible amb el normal funcionament del bar.

6.- En principi els jocs de taula estaran a disposició dels socis, els matins des de l’obertura del Centre fins a les 13 h. i a la tarda fins a les 20h . D’aquesta forma es deixa temps lliure per poder organitzar el servei de restauració i preparar les taules per als àpats de migdia i vespre.

7.- El Centre podrà també ser utilitzat fora de l´horari establert per a activitats i reunions d’associacions, fent-se responsable del Centre durant aquest espai de temps, el grup o entitat autoritzada.

 

MANTENIMENT

 

Article 9.-

 

1.- Del manteniment bàsic, és a dir, les despeses de subministrament dels serveis de la segona planta de llum, calefacció, aire condicionat, aigua i de la neteja de lavabos, escales, i ascensor com de totes les sales (tant les del Centre l’Amistat com les de l’Hotel d’Entitats) el Centre l’Amistat es farà càrrec d’un màxim del 50%. De la resta es cobrarà la part proporcional a les entitats usuàries d’aquestes instal·lacions en funció dels dies i hores d’utilització.

2.- Tanmateix si alguna d’aquestes entitats no efectués els pagaments amb regularitat, és a dir, quan en són requerides, el Centre L’Amistat donaria per finalitzat el contracte de precari, i, en conseqüència haurien de deixar lliure i vacu l’espai de la sala que ocupessin dins del termini de 30 dies com a màxim després d’haver rebut el requeriment de la Junta. De totes maneres el Centre l’Amistat es reserva les accions judicials pertinents, si s’escau, per recuperar el deute pendent.

 

ARTICLE 10.- En l’espai anomenat “Hotel d’Entitats”, existeix una sala gran de caràcter polivalent, en la qual cada Entitat, amb seu al Centre, podrà desenvolupar les diverses activitats pròpies dels seus objectius estatutaris. També es podrà disposar de tres sales de reunions on les diverses entitats disposaran amb exclusivitat d’un armari, en una d’elles, on podran guardar, amb pany i clau, tota la documentació i els estris propis de la seva activitat.

 

 

CAPÍTOL III

 

DRETS I DEURES DELS SOCIS I USUARIS DEL CENTRE

 

 

Article 11.-

 

1.- Els socis del Centre tenen els drets d’utilitzar totes les instal·lacions i serveis del Centre, entre els quals, a més a més dels que consten en els Estatuts, s’enumeren els següents,

- Assistir amb vot i veu a les Assemblees Generals, podent delegar el vot, conforme a les normes establertes per la Junta Directiva en la convocatòria, tenint en compte que el soci present no pot disposar de més de tres vots delegats.

-Tenir accés a tot tipus de publicacions que es trobin en el Centre.

- Participar en les activitats que s’organitzin i col·laborar en el seu desenvolupament.

- Elegir i ser elegit. Les candidatures per formar part dels càrrecs de President, Sotspresident, Secretari i Tresorer, requereixen, com a mínim, una antiguitat de cinc anys com a socis inscrits.

- Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries

- Posseir un exemplar dels Estatuts i del present Reglament des del seu ingrés a l’Associació.

- Tenir el coneixement oportú dels acords adoptats pels òrgans de l’Associació.

- Sol·licitar, mitjançant petició raonada, l’accés a la documentació interna de l’Associació.

- Elevar per escrit a la Junta del Centre propostes i reclamacions relatives a millores del servei.

 

2.- Són deures dels associats del Centre, a més a més de les obligacions que resulten de les disposicions estatutàries:

- Abonar puntualment les quotes que es determinin.

 • Conèixer i complir els preceptes que marquen els Estatuts i el present Reglament, així com els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.

 • Guardar les normes de convivència i respecte mutu dins del Centre.

 • Posar en coneixement de la Junta del Centre les anomalies o irregularitats que s’hi observin

 • Cooperar en el desenvolupament del treball de l’Associació i en la bona execució de les activitats que es determinin.

 • Exercir les funcions que els hi siguin encomanades per la Junta Directiva per a la bona marxa de l’Associació

 

 

CAPÍTOL IV

 

RÈGIM DISCIPLINARI

 

 

FALTES I SANCIONS

 

Article 12.-

 

1.- Els socis persones físiques o jurídiques que duguin a terme, directament o indirectament, les accions o les omissions tipificades en la Llei, Estatuts o Reglament, són responsables de les infraccions en concepte d’autors.

2.- Responen solidàriament de les infraccions comeses les persones següents:

a) Les persones físiques o jurídiques que cooperin en l’execució de la infracció mitjançant una acció o una omissió sense la qual la infracció no s’hauria produït.

b) Les persones físiques o jurídiques que organitzin les activitats o explotin els establiments; les persones titulars de les llicències corresponents o, si escau, els responsables de l’entitat pública o privada titular del servei, quan no compleixin el deure de prevenir que una tercera persona cometi les infraccions tipificades en aquest Reglament o en els Estatuts.

 

ARTICLE 13-

Les infraccions tipificades en aquest Reglament es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 

SÓN INFRACCIONS,

 

A) Lleus - Alterar les normes de convivència i respecte mutu creant situacions de malestar en el Centre.

- El maltractament de béns mobles o immobles de l’Associació o de les diferents entitats amb seu al Centre

 • Utilitzar inadequadament les instal·lacions i mitjans del Centre o pertorbar les seves activitats.

 • Incompliment lleu de la Llei, dels Estatuts o del present Reglament, a criteri de la Junta Directiva.

B) Greus: - Reiteració de les lleus.

 • Promoure i/o participar en altercats o baralles de qualsevol tipus.

 • Utilitzar en les dependències del Centre aparells o eines no autoritzades.

 • La sostracció de béns o qualsevol classe d’objectes propietat del Centre, del personal o de qualsevol usuari o associat.

 • Falsejar o ocultar dades en relació amb el gaudi de qualsevol prestació o servei.

 • En general, les conductes greus contràries al bon ordre social

 • Incompliment greu de la Llei, dels Estatuts o del present Reglament, a criteri de la Junta Directiva.

C) Molt greus

 • Reiteració de les greus

 • L’agressió física o els maltractaments greus a altres usuaris, socis, tècnics o responsables del Centre

 • Impediment deliberat del compliment dels objectius de l’Associació

 • Conducta contrària als principis socials o danyi greument la imatge de l’Associació

 • La usurpació il·legítima d’atribucions o competències.

 • Incompliment molt greu de la llei, dels Estatuts, del present Reglament, i d’acords adoptats legalment pels òrgans de l’Associació a criteri de la Junta Directiva.

 • No satisfer les quotes, derrames i despeses fixades

 

SANCIONS

 

ARTICLE 14.-

 

Les infraccions tipificades en aquest Reglament, es sancionen com a continuació s’indica, respectant sempre el principi de proporcionalitat. Abans d’imposar una sanció, s’ha d’informar la persona afectada de les causes que la justifiquen. La persona afectada té el dret d’oposar-s’hi i de practicar les proves en descàrrec seu. La imposició de sancions ha d’ésser sempre motivada

 1. Per faltes lleus:

 • Amonestació verbal

 1. Per faltes greus:

 • Suspensió dels drets d’associat per un període màxim de 6 mesos

 1. Per faltes molt greus:

 • Suspensió dels drets d’associat per un període màxim de dos anys.

 • Pèrdua definitiva de la condició de soci del Centre

 

GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

 

ARTICLE 15.-

 

1.-Per determinar les sancions s’han de tenir en compte les circumstàncies següents:

 

 1. L’existència d’intencionalitat o de negligència en els infractors

 2. La magnitud dels perjudicis causats

 3. La reincidència, en els termes que estableix l’apartat 2

 4. La transcendència social dels fets sancionats.

 5. El risc produït

 6. La diligència exigible a l’infractor, segons la seva experiència i el coneixement que tingui de les seves funcions

 7. El fet que hi hagi requeriment previ

2.- Als efectes d’aquest Reglament, s’entén que hi ha reincidència quan es dicten dues resolucions fermes en el període de dos anys per la comissió d’infraccions de diferent o de la mateixa naturalesa

 

ARTICLE 16.- PRESCRIPCIÓ DE LES INFRACCIONS I SANCIONS

 

1.- Les infraccions establertes en aquest Reglament prescriuen en els terminis següents:

*a) Les lleus, al cap d’un any d’haver estat comeses

*b) les greus al cap de dos anys d’haver estat comeses

*c) Les molt greus, al cap de tres anys d’haver estat comeses

 

2.- Les sancions prescriuen en el termini d’un any a comptar des de la data en què les resolucions corresponents esdevenen fermes

 

ARTICLE 17. – Responsabilitat civil

 

La imposició d’una sanció no exclou la responsabilitat civil de l’infractor ni la indemnització, si escau, dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la conducta que ha estat objecte de sanció, d’acord amb la normativa vigent.

CAPÍTOL V

 

PROCEDIMENT SANCIONADOR

 

ARTICLE 18.-

 

1.- El procediment sancionador que acaba amb la resolució de la Junta Directiva, està suficientment explicat en el paràgraf 3r de l’article 30 dels Estatuts, però per més claredat el reproduïm continuació:

2.-S’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

3.-Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi podran recórrer en apel·lació davant de l’Assemblea General, interposant el pertinent escrit que faran arribar a la Junta Directiva, a fi que aquest Òrgan el faci seguir, junt amb l’expedient, a la primera Assemblea General que tingui lloc, a fi que aquest òrgan superior pugui estudiar-lo i dictar la resolució definitiva. Les resolucions que es presentin a l’Assemblea hauran de fer-se amb una antelació de 15 dies com a mínim, i seran incorporades a l’ordre del dia, assenyalant clarament en la convocatòria on poden ser consultades pels socis interessats.

 

El President                                                        El Secretari

 

 

Pere Fábres Pla                                                   Joan Nadal Roca

Attachments:
FileDescripcióFile sizeÚltima modificació
Download this file (L\'Amistat.. Reglament Intern Definitiu data 13-02-2011.doc)REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CENTRE L’AMISTAT 85 Kb11/04/11 21:54
 
Butlletí electrònic de L'Amistat
Rep tota la informació de l'Associació Cultural Centre l'Amistat
Segueix-nos a Twitter
Comparteix a les xarxes socials
Cursets 2018/2019
Anunci
Twitter de l'Amistat
Segueix-nos pel Facebook
Anunci
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAvui427
mod_vvisit_counterAhir276
mod_vvisit_counterAquesta setmana1265
mod_vvisit_counterDarrera setmana2117
mod_vvisit_counterAquest mes4086
mod_vvisit_counterDarrer mes8609
mod_vvisit_counterTotal561604

Avui: 16 Sep, 2021